POLITYKA PRYWATNOŚCI
Spis Treści

A. WSTĘP    

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności? 

A.2. Kontakt z nami  

A.3. Definicje

A.4. Regulacje prawne w zakresie prywatności      

B. TWOJE DANE OSOBOWE     

B.1. Kto jest administratorem Twoich danych?      

B.2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych i jak się z nim skontaktować?          

B.3. Źródło danych osobowych, skąd mamy Twoje dane? 

B.4. Jakie dane są przetwarzane?     

B.5. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?        

B.6. W jakich celach i na jakich podstawach Twoje dane są przetwarzane?        

B.7. Jak długo są przechowywane Twoje dane?     

B.8. Gdzie są przetwarzane Twoje dane osobowe? 

B.9. Komu są przekazywane moje dane?     

B.10. Czy na podstawie Twoich danych są podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które na Ciebie wpływają?

 

C. TWOJE PRAWA

C.1. Jak możesz realizować Twoje prawa dotyczące danych osobowych?

C.2. Prawo dostępu   

C.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych      

C.4. Prawo do cofnięcia zgody        

C.5. Prawo do sprzeciwu      

D. PLIKI COOKIES

D.1. Czym są pliki cookies? 

D.2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?     

D.3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?       

D.4. Współpraca z podmiotami trzecimi     

D.5. Na jakiej podstawie Serwis przechowuje informację w urządzeniu Użytkownika 
i uzyskuje do nich dostęp?   

D.6. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?        

 

A. WSTĘP

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki Vision Express SP sp. z o.o. (dalej: „Vision Express” albo „My”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku
z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”) oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług visionexpress.pl („Regulamin”) oraz usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu Programu Lojalnościowego „Vision Care” („Regulamin Vision Care”).

Polityka prywatności dzieli się na cztery części:

 • część A– informacje wstępne;
 • część B – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 • część C – informacje o tym, jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • część D – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

Vision Express szanuje wszelkie dane przekazane przez osoby odwiedzające Serwis
tj. użytkowników Serwisu („Użytkowników”), uczestników Programu Lojalnościowego „Vision Care” („Uczestników”) oraz Klientów i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z Vision Express za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

e-mail: bok@visionexpress.pl w temacie „DANE OSOBOWE”

poczta tradycyjna lub przekazanie pisma osobiście:
"Vision Express SP" sp. z o. o.
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, budynek Nefryt 1p.z dopiskiem „DANE OSOBOWE”

A.3. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Dane osobowe  - są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osoba możliwa do zidentyfikowania - jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Przetwarzanie danych osobowych - jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

Administrator danych osobowych - jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

Inspektor Ochrony Danych - jest to podmiot, który dba o to, aby przetwarzanie danych osobowych przez administratora (lub podmiot przetwarzający) było dokonywane zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO.

 

Pojęcia takie jak Klient, Klubowicz, Uczestnik, Program Lojalnościowy „Visoin Care”, Program, Salon, Wizyta, Platforma Internetowa,  oraz inne używane w niniejszej Polityce Prywatności zostały zdefiniowane w zależności od rodzaju usługi odpowiednio w Regulaminie lub w Regulaminie Vision Care.

A.4. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez Vision Express – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne Vision Express związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

B. TWOJE DANE OSOBOWE

B.1. Kto jest administratorem Twoich danych?

"Vision Express SP" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 39, (kod pocztowy 02-672) jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Vision Care.

B.2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych i jak się z nim skontaktować?

"Vision Express SP" Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych –
Jakuba Staśkiewicza, można się z nim skontaktować pod adresem email: iod@visionexpress.pl lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, "Vison Express SP" Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.

B.3. Źródło danych osobowych, skąd mamy Twoje dane?

Vision Express otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Klientów, Użytkowników
i Uczestników, których te dane dotyczą lub od ich opiekunów prawnych w przypadku osób poniżej 18 roku życia.

W razie chęci dodania członka rodziny do Konta Programu Lojalnościowego Vision Care, dane osobowe takiego członka rodziny w postaci jego imienia, numeru telefonu lub adresu
e-mail pozyskiwane są od Uczestnika Programu, który jest właścicielem Konta.

Wyniki badania wad refrakcji osób, które wykonały to badanie online przeprowadzone przez partnera VE - spółkę Easee B.V., przekazywane są przez Easee na podstawie zgody Uczestnika Programu wyrażonej Easee B.V..

B.4. Jakie dane są przetwarzane?

Vision Express zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Użytkowników Serwisu, Uczestników Programu Vision Care i Klientów; oraz
 • osób na rzecz których Klienci zamawiają produkty lub usługi np. Wizyty (dla celów niniejszej Polityki takie osoby traktowane są jak Klienci).

Vision Express może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. w ramach:

 • rejestracji indywidualnego Konta w Platformie Internetowej;
 • rejestracji do Programu Lojalnościowego „Vision Care”
 • przesyłania przez spółkę Easee B.V. wyniku badania wad refrakcji przeprowadzonego online przez Easee wobec Uczestników Programu Lojalnościowego „Vision Care” lub informacji o niezakwalifikowaniu Uczestnika na badanie.
 • składania zamówień przy użyciu Platformy Internetowej;
 • rezerwacji Wizyt w Salonach;
 • zapisywaniu się do newslettera;
 • składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez Vision Express.
 • Kontaktu za pośrednictwem zakładki Kontakt
 • Rozmowy za pośrednictwem Live Chat

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Vision Express należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
 • dane weryfikujące – takie jak wiek (np. przy rezerwacji Wizyty);
 • dane o Wizycie – takie jak cel Wizyty (np. przesiewowa ocena oczu) lub data, godzina
  i miejsce Wizyty;
 • dane o zamówieniach – takie jak rodzaj, wartość zamówienia;
 • dane wrażliwe – takie jak deklarowana wada wzroku,wynik badania wady refrakcji w celu ustalenia korekcji optycznej przeprowadzonego w Salonie stacjonarnym VE lub online przez spółkę Easee B.V, informacja o niezakwalifikowaniu się na badanie przeprowadzone przez spółkę Easee B.V.

 

B.5. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego Konta w Platformie Internetowej lub uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Vision Care”, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Vision Express lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient,  Użytkownik lub Uczestnik.

 

B.6. W jakich celach i na jakich podstawach Twoje dane są przetwarzane?

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych

- realizacja usług świadczonych przez Vision Express zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak utworzenie indywidulanego Konta, uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Vision Care” zamawianie produktów i usług przy użyciu Platformy Internetowej,

- rezerwacja Wizyt.


W wyżej wskazanym celu Vision Express może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta np. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w Platformie Internetowej, przypomnienia o terminach Wizyt w Salonach, itp.

[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]

wykonanie umowy
 

Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez Vision Express zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem np. świadczenia usługi.
W ramach funkcjonalności indywidualnego Konta Klient może mieć dostęp do np. historii badań, recept, zakupów i wizyt lekarskich.

odpowiadanie na reklamacje dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów,

[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]

obowiązki prawne Vision Express
 

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego)
 

doradzania w sprawach zakupu odpowiednich produktów, obsługi wniosków, odpowiedzi na pytania,  kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, chatu, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań,

[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

uzasadniony prawnie interes Vision Express

 

Prawnie uzasadnionym interesem jest  udzielanie odpowiedzi na pytania i wnioski kierowane do Vision Express SP za pośrednictwem Serwisu lub w innej formie.

prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi badaniami

[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]

obowiązki prawne Vision Express
 

Przechowywanie Twoich danych w dokumentacji medycznej jest niezbędne z uwagi na obowiązek przechowywania takiej dokumentacji wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

celu marketingu produktów i usług Vision Express.
Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników/Uczestników mogą być przetwarzane także w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów.

 

Dane osobowe użytkowników portali społecznościowych (np. Facebook, Youtube) są przetwarzane w celu prowadzenia profilu Vision Express w mediach społecznościowych, na warunkach określonych przez te media oraz przekazywania za ich pośrednictwem informacji o wydarzeniach oraz ofertach Vision Express, kontaktu z użytkownikami. Powyższe ma na celu promocje działalności Vision Express oraz poszerzanie grona zainteresowanych odbiorców.

[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

uzasadniony prawnie interes Vision Express
 

Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vision Express.
Prawnie uzasadniony interes Vision Express polega na przetwarzaniu danych Klienta i Użytkownika/Uczestnika w celu marketingu produktów i usług Vision Express.
Prawnie uzasadniony interes Vision Express polega także na konieczności ustosunkowania się do zapytań Klientów i Użytkowników/Uczestników oraz rozpatrzenia reklamacji.

Użytkownik (np. za pośrednictwem Serwisu) Uczestnik oraz Klient (np. podczas rejestracji indywidualnego Konta) może mieć możliwość wyrażenia zgody:

 • na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera;
 • marketing telefoniczny;
 • podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania (np. w celu automatycznego dostosowywania ofert i rabatów do konkretnego użytkownika).

[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Twoja zgoda na przetwarzanie danych zwykłych
 

Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług Vision Express.
Zgoda może być cofnięta w każdym czasie np. za pośrednictwem ustawień Konta w panelu Konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).

Dane osobowe wrażliwe (o stanie zdrowia) Klientów/ Użytkowników/Uczestników mogą być przetwarzane w celu wykonania usługi (np. wyrobienia okularów korekcyjnych).

[art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]

Twoja zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
 

Dane o wadzie wzroku/parametrach soczewek, są danymi o stanie zdrowia – tak zwanymi danymi wrażliwymi.
Wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia (np. wadzie wzroku) jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystania z Usług Vision Express (np. w celu wyrobienia okularów korekcyjnych).
Możesz wycofać zgodę, m.in. poprzez usunięcie swojego konta. Należy jednak pamiętać, że wycofanie takiej zgody uniemożliwi wykonanie usługi.
W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia (po ich wcześniejszym podaniu), Twoje dane o stanie zdrowia będą w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku osób, którym wykonano badanie w Salonie dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego w celu przechowywania dokumentacji medycznej (obowiązek wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody.


B.7. Jak długo są przechowywane Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych osobowych>

wykonanie umowy

Dane osobowe Klientów i Użytkowników oraz Uczestników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania
z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:

 • do czasu usunięcia Konta, Konta klubowicza lub
 • rozpatrzenia reklamacji,
 • odpowiedni na pytania, wnioski lub
 • przedawnienia roszczeń.

obowiązki prawne
VisionExpress

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego, przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ww. przepisach.

Twoja zgoda

Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

uzasadniony prawnie interes Vision Express

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania lub przez okres aktywności związanej z profilem użytkownika do czasu usunięcia profilu oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

 

B.8. Gdzie są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów, Użytkowników i Uczestników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

B.9. Komu są przekazywane moje dane?

Odbiorcami danych osobowych w ramach realizacji zleconych usług oraz udzielonych zgód są:- podwykonawcy, którzy świadczą usługi w zakresie oprogramowania, serwisowania oprogramowania lub sprzętu, służącego do przetwarzania danych osobowych, partnerzy, z którymi Vision Express podpisało odpowiednią umowę udostepnienia danych;;

- podmioty realizujące kampanie marketingowe;

- podmioty świadczące usługi hostingowe;

- podmioty świadczące usługi w zakresie badań ankietowych;

- podmioty zajmujące się obsługą prawną;

- inne podmioty, z którymi Vision Express zawarło umowy powierzenia, na podstawie których podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe w imieniu Vision Express;

- zgodnie z Regulaminem, w celu realizacji zamówionych usług, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień np. firm kurierskich, a także do podmiotów współpracujących z Vision Express np. realizujących badania lekarskie, recepty oraz inne usługi zmówione przez Klienta;

 - organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa)

B.10. Czy na podstawie Twoich danych są podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które na Ciebie wpływają?

Dane osobowe Klientów, Użytkowników oraz Uczestników mogą być wykorzystywane
w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec wyżej wymienionych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

Jeśli Klient, Użytkownik lub Uczestnik wyraził na to odrębną zgodę, będziemy w sposób zautomatyzowany dostosowywać do jego profilu odpowiednie treści np. oferty i rabaty na podstawie profilowania, które polega na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane w oparciu m.in. o wcześniejsze decyzje zakupowe Klienta, Użytkownika lub Uczestnika, jego wiek, płeć itp. Umożliwi to nam lepsze dostosowanie oferty do potrzeb wyżej wymienionych.

C. TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi, Użytkownikowi oraz Uczestnikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Klient może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego przez Klienta.

C.1. Jak możesz realizować Twoje prawa dotyczące danych osobowych?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas za pośrednictwem adresu e-mail iod@visionexpress.pl lub danych wskazanych w pkt A2. Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.

Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu. Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do Vision Express z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

 

C.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Twoje prawa

Opis Twoich praw

prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie Vision Express odpowiedniego oświadczenia.

prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

„Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że Vision Express będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do żądania od Vision Expess wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od Vision Express przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane:

 • na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy
  (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów Vision Express); oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

 • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania
  (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Vision Express (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, prowadzenia dokumentacji medycznej).

C.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. za pośrednictwem ustawień Konta w panelu Konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym
e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt A2. Lub pisząc na adres e-mail iod@visionexpress.pl.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że Vision Express nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

C.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Vision Express (więcej informacji o pojęciu uzasadnionego prawnie interesu w pkt B.5.

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Vision Express nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – Vision Express nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
  i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Vision Express i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych (więcej informacji o podstawach prawnych przetwarzania w pkt B.4.).

C.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe na jakie należy kierować skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

D. PLIKI COOKIES

D.1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) Użytkownika Serwisu oraz Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. W takim wypadku Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać
w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np.
z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

D.2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

Vision Express wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  i Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
  i Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
  i zawartości;
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Klienta do „koszyka”.

D.3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Vision Express korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa Cookie

Kategoria Cookie

Czas ważności Cookie

uid

Analityczne pliki cookie

120 dni

fr

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

365 dni

_gat_UA-92443388-36

Analityczne pliki cookie

2 lata

_dc_gtm_UA-22269153-1

Analityczne pliki cookie

2 lata

uid

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

30 dni

onet_retarg

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

365 dni

alt_ve_promo_key

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

alt_ve_promo_val

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

ve_promo_key

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

ve_promo_val

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

_gat_Ua-92443388-36

Analityczne pliki cookie

2 lata

cookiePolicyy

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

10 lat

cid

Analityczne pliki cookie

28 dni

ve-common

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

_dc_gtm_UA-22269153-1

Analityczne pliki cookie

2 lata

 

D.4. Współpraca z podmiotami trzecimi

Vision Express, w ramach działań marketingowych, współpracuje także z firmami zewnętrznymi, co powoduje, że przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika Serwisu zapisuje pliki cookies podmiotów trzecich, takich jak, np.:

 • Criteo - dostawca usług remarketingowych
 • Google AdWords (Google Ads Manager) – narzędzie do prowadzenia kampanii
  w ekosystemie Google (wyszukiwarka, youtube, sieć reklamowa)
 • Google Analytics – narzędzie do analizowania ruchu kampanii internetowych,  pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony
 • W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Tradetracker  - sieć afiliacyjna udostępniająca swoje zasoby wydawców pod działania sprzedażowe w kampanii e-commerce. Wykorzystuje narzędzia graficzne, linki tekstowe, komunikację niestandardową
 • HotJar – narzędzie do tworzenia map ciepła, nagrywania sesji oraz tworzenia ankiet (W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 • miejsca, w które klikasz myszką.)

W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Hotjar, wykonując kroki opisanej tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. 

 • Facebook – wydawca/ekosystem wykorzystywany do prowadzenia działań reklamowych skierowanych do grupy docelowej, zarówno wizerunkowych jak i sprzedażowych (Sklep Vision Express, Trendy Opticians)  (szczegółowe informacje dostępne na www.facebook.com)
 • YouTube - na stronach internetowych przez nas obsługiwanych zamieszczone zostały odnośniki do serwisu YouTube. W związku z tym, podczas przeglądania strony
  z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube Użytkownik może mieć do czynienia z plikami cookie z tych serwisów. (szczegółowe informacje dostępne są na  youtube.pl)
 • Google Optimize - narzędzie do optymalizacji strony pod kątem konwersyjności;
 • Livechat (www.livechatinc.com) Livechat to usługa pozwalająca na przeprowadzenie rozmów z użytkownikami serwisu trendyopticians.pl poprzez dedykowany chat widoczny na serwisie w postaci przeznaczonego do tego okna czatu. Rozwiązanie to oferuje też szereg dodatkowych narzędzi umożliwiających analizę m.in. ruchu na stronie, zachowania klientów czy jakości pracy konsultantów
 • Insider - narzędzie do wyświetlania na stronie elementów dynamicznie wyświetlających ofertę sklepu internetowego. Pozwala na automatyczne dostosowanie wyglądu strony do preferencji użytkownika. Realizuje także wysyłki powiadomień push (szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://useinsider.com/
 • Unbounce - narzędzie do wyświetlania na stronie popup (szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://unbounce.com/privacy/
 • Microsoft Advertising - narzędzie do prowadzenia kampanii w ekosystemie Microsoft (wyszukiwarka Bing).

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies podmiotów trzecich, z których usług korzystamy można znaleźć w politykach prywatności ww. firm.

D.5. Na jakiej podstawie Serwis przechowuje informację w urządzeniu Użytkownika
i uzyskuje do nich dostęp?

Informacje przechowywane w urządzeniu Użytkownika są przetwarzane przez Vision Express na podstawie zgody Użytkownika Serwisu, wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim komputerze, na Twoim telefonie/tablecie. W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak aby zablokować lub ograniczyć wykorzystywanie plików cookies. 

D.6. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Uwaga! Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania”:

 • zakupów w Twoim koszyku;
 • Twoich haseł i loginów;
 • Twoich ustawień językowych;
 • Twojej strefy czasowej;
 • Twoich preferencji co do rozdzielczości ekranu.