Polityka reklamacji

Reklamacja może dotyczyć treści umowy, wad towaru, niedotrzymania z winy Vision Express SP Sp. z o.o. (dalej jako Vision Express) określonego w umowie terminu dostawy, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy.

Polityka reklamacji w sklepie stacjonarnym Vision Express SP Sp. z o.o.

Reklamacja może dotyczyć treści umowy, wad towaru, niedotrzymania z winy Vision Express SP Sp. z o.o. (dalej jako Vision Express) określonego w umowie terminu wydania towaru bądź realizacji usługi, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy.

 

 1. Vision Express odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. W związku ze stwierdzeniem wady w powyższym terminie, klientowi przysługuje roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad a także uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Roszczenie takie Klient może zgłosić w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku klienta będącego konsumentem powyższy termin nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. W tym samym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane:
  1. W salonie, w którym dokonano zakupu towaru lub usługi, lub w każdym innym salonie Vision Express SP Sp. z o.o.. Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu, którym w szczególności są: paragon lub faktura, ale także wyciąg z karty (w przypadku płatności kartą), zlecenie itp.
 5. Odwołanie od reklamacji można zgłaszać:
  1. w salonie, gdzie odbierane jest orzeczenie reklamacyjne,
  2. b. na piśmie, na adres:
   Vision Express SP Spółka z o. o.
   ul. Domaniewska 39,
   02-672 Warszawa
   z dopiskiem „Reklamacja”
  3. pocztą elektroniczną, na adres właściwego salonu
   Odwołanie składa się na podstawie otrzymanej odpowiedzi na reklamację z podaniem numeru (sygnatury) odpowiedzi.
 6. Zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w momencie złożenia.
 7. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • datę zawarcia Umowy,
  • żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny towaru, odszkodowania itd.,
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
  • podpis reklamującego.
 8. Przy zgłoszeniu odwołania Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres,
  • żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny towaru, odszkodowania itd.,
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
  • podpis reklamującego – w przypadku odwołania składanego na piśmie.
 9. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez salon Vision Express treści reklamacji.
 10. Za dzień wniesienia odwołania przyjmuje się dzień otrzymania przez Vision Express treści odwołania w formie pisemnej, elektronicznej, lub faksu.
 11. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za towar lub usługę. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta, lub bezpośrednio klientowi.
 12. Vision Express rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia oraz odwołania terminie 30 dni. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.
 13. Vision Express udziela odpowiedzi na reklamację oraz odpowiedzi na odwołanie w formie pisemnej, chyba, że z okoliczności wynika, iż Klient życzy sobie odpowiedzi w formie elektronicznej.
 14. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Vision Express SP Sp. z o.o. w zakresie określonym w ust. 1 mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej.

Politykę reklamacji stosujemy alby nasi klienci mieli poczucie bezpieczeństwa, że towar, który otrzymaj jest wysokiej, jakości i aby móc rozstrzygać na jego podstawie sytuacje sporne. Reklamacje mogą dotyczyć treści umowy, wad towaru, niedotrzymania z winy Vision Express określonego w umowie terminu dostawy, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy. W artykule jest opisane postępowanie w razie zgłoszenia reklamacji.